Kardeş Şehirler
 
AB Proje Çalışmaları ve Kardeş Şehir İlişkileri Şefliği

Birimimiz, Belediye Meclisi'nin 05 Mayıs 2009 tarih, 09/27 Sayılı almış olduğu karar doğrultusunda aşağıda tanımlanan görevleri yürütmek üzere kurulmuştur.

Birimimizin görev tanımı şöyledir:

a) Belediyemiz bünyesinde AB ve Kardeş şehirler konusunda çalışmalar yapmak,

b) Proje ve Kardeş Şehirler konusunda oluşturulacak proje ve çalışma gruplarına mevzuat çerçevesinde katılmak,

c) AB fonları ve diğer proje fonlarının kurumsal kullanımı için gerekli desteği sağlamak, teklif olunacak projelerin stratejik plan, amaç, hedef ve politikaları ile uyumlu halde hazırlanması için destek vermek,

d) Yapılan yada yapılacak olan çalışmalar ile ilgili olarak kamuoyunu aydınlatmak konu ile ilgili bilgi düzeyini arttırmak için her türlü basın yayın araçlarını Basın-Yayın servisi ile koordineli olarak kullanmak,

e) Yapılan yada yapılacak olan proje ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde idari, mali, teknik hazırlıkların görüşülmesi, çalışma yöntemlerinin saptanması alınan kararların yürütülmesi ile uygulamanın denetlenmesi konuları ile bunlar hakkında ilgili birim nezdinde görüş beyan etmek,

f) İlçe bazında diğer kardeş kurum ve kuruluşlar ve kurumumuzun üyesi olduğu birlikler ile hazırlanacak proje çalışmalarına destek vermek ve yapılan çalışmaları belediye çatısı altında toplamak ve koordine etmek,

g) Yeni kardeş şehir anlaşmaları için çalışmalarda bulunmak,

h) Belediye Başkanınca yazılı olarak tebliğ edilecek diğer görevleri yerine getirmek.

     
Kardeş Şehirler